کرونا در ایران به روایت رادیو پیام اسرائیل

نقشه خوانی عملیات روانی رادیو پیام اسرائیل در ماجرای کرونا در ایران کاری از تحریریه سیاسی کانال حوزوی روزنه این مجموعه حاصل جمع‌آوری، دسته‌بندی تاریخی “کرونا در ایران به روایت رادیو پیام اسرائیل”